TRASO na Firmy.cz TRASO na Firmy.cz

Co je potřeba splnit, když si zavážíme nebezpečné věci sami a zásobujeme se jimi?

V některých případech je možné při přepravě nebezpečných věcí využít tzv. přepravu v podlimitním množství, kdy jsou použita pouze určitá ustanovení dohody ADR. Přeprava v podlimitním množství je uvedena v pododdíle 1.1.3.6. dohody ADR („Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou“).

Vynětí z platnosti

Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy

Ustanovení dohody ADR se nevztahují na:

  • přepravu prováděnou podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti, jako je zásobování stavenišť pozemních nebo inženýrských staveb nebo zpětné jízdy z nich, nebo přepravy související s měřičskými, opravářskými a údržbářskými pracemi, v množstvích nejvýše 450 litrů v jednom obalu, včetně IBC a velkých obalů, a nepřekračujících nejvyšší celková množství uvedená v 1.1.3.6. Musí být učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy.

Dle výše uvedeného článku patří motorová nafta do kategorie látek patřící k obalové skupině III a nezařazené do přepravních kategorií 0, 2 nebo 4 s nejvyšším celkovým množstvím na jednu dopravní jednotku 1.000 l.

V praxi se neustále opakuje chybné tvrzení, že při podlimitní přepravě nebezpečných věcí podle 1.1.3.6. ADR se nemusí nic plnit.

Není to pravda! Nejedná se totiž o úplné, ale částečné "vynětí z platnosti" dohody ADR!

Splněny musí být minimálně následující požadavky:

  • řidič musí mít v kabině přepravní doklad ADR
  • řidič musí být absolventem školení osob zúčastněných na přepravě ADR dle bodu 8.2.3.
  • vozidlo musí být vybaveno min. 2 kg práškovým hasicím přístrojem

dále platí

  • požadavky na balení a značení kusů
  • ustanovení o zákazu společné nakládky
  • ustanovení o dozoru nad vozidly