TRASO na Firmy.cz TRASO na Firmy.cz

Podzemní ocelové nádrže

Podzemní ocelová dvouplášťová nádrž určená k zachycení úkapů při výdeji a stáčení ropných látek neboli záchytná jímka, někdy též nesprávně označována jako havarijní jímka nebo úkapová jímka. Úkapy z výdejní a stáčecí plochy jsou klasifikovány jako hořlavá kapalina I. třídy hořlavosti. Záchytná jímka je dvouplášťová (ČSN 65 0201 čl. 3.28; 3.29) netlaková (neodpovídají ČSN 69 0012 - tlakové nádoby) obdélníkového půdorysu. Je svařena z ocelového plechu. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 65 0201 čl. 3.29; 4.8. Po obvodu a ani ve dně záchytné jímky nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (viz ČSN 65 0201 čl. 5.4.9. Výšky hladiny v jímce je měřena plovákovým snímačem hladiny, který je součástí dodávky jímky. Záchytná jímka má odvzdušňovací potrubí ukončené proti explozivní pojistkou koncovou vyvedenou min. 3,0 m nad terénem. Odvzdušňovací potrubí vč. koncové pojistky je součástí dodávky záchytné jímky. Kontrola těsnosti meziplášťového prostoru se provádí pomocí ultrazvukové sondy dle požadavku ČSN EN 13160, která je součástí dodávky jímky. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce dle ČSN EN 13160-7. Rovněž dno záchytné jímky je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn. Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 mm. Záchytná jímka má izolaci proti korozi (SKLOBIT / gumoasfaltový nátěr), která je součástí dodávky jímky. Záchytná jímka se kotví do základové desky a připojuje se na uzemňovací síť. Projekční podklady na vyžádání.