TRASO na Firmy.cz TRASO na Firmy.cz

Projekční a inženýrská činnost

PROJEKČNÍ ČINNOST

dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zákona č. 311/2006 Sb. (zákon o pohonných hmotách)

 • konzultace se stavebníkem (zákazníkem),

 • obhlídka místa stavby a doporučení možného umístění stavby s ohledem na požární a bezpečnostní odstupy,

 • zaměření místa stavby,

 • konzultace s pracovníky stavebního úřadu,

 • zpracování společné projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.. v platném znění obsahující:

  • stavební část,

  • technologická část,

  • požárně bezpečnostní řešení,

  • dokumentace zařízení silnoproudé elektroniky (projekt elektroinstalace),

  • plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (plán BOZP),

  • odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb. a přílohy č. 13 vyhlášky č. 415/2012 Sb.,

  • oznámení EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 3,

  • rozptylová studie podle zákona č. 201/2012 Sb. (dle potřeby),

  • hluková studie podle zákon č. 258/2000 Sb. (dle potřeby),

  • posouzení vlivů stavby na veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. (dle potřeby),

  • studie vlivu látek znečišťujících ovzduší z provozu ČS na okolní ekosystémy a zejména vegetaci podle zákona č. 201/2012 Sb. (dle potřeby),

  • sadové úpravy okolí ČS (dle potřeby).

Dle rozsahu záměru se dále zpracovává samostatná projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení (ohlášení).


INŽENÝRSKÁ ČINNOST

dle požadavku zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

 • konzultace se stavebníkem (zákazníkem),

 • konzultace s pracovníky stavebního úřadu,

 • zajištění vyjádření a stanovisek správců technické infrastruktury (ČEZ, CETIN, GasNet, E-ON, VAK, …),

 • zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (HZS, KHS, OŽP, KÚ – OŽP, OIP, …),

 • vyřízení společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle § 94a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném,

 • osobní účast na veřejném ústním jednání spojené s ohledáním na místě stavby v rámci územního a stavební řízení.

Dle rozsahu záměru se dále zajišťuje také např. vydání samostatného územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení (ohlášení).

Veškeré správní poplatky (územní řízení, stavební řízení, povolení připojení k silnici,...) jsou přímo hrazeny objednatelem!

DALŠÍ SLUŽBY

 • zpracování plánu opatření pro případy havárie včetně zajištění jeho schválení na OŽP a projednání se správcem dotčeného povodí a správcem dotčeného toku,

 • zpracování provozního řádu podle ČSN 75 3415,

 • zpracování provozního řádu podle zákona č. 201/2012 Sb.,

 • zpracování požárního řádu,

 • zpracování požární poplachové směrnice.