Podnikové a veřejné čerpací stanice,
kontejnery a nádrže na PHM

 

Jazyková varianta českáJazyková varianta

NOVELA ZÁKONA O POHONNÝCH HMOTÁCH

V roce 2017 byl v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie novelován zákon č. 311/2006 Sb. (zákon o pohonných hmotách). Zákon mimo jiné říká, co čerpací stanicí je a co není, jak probíhá evidence pohonných hmot, jaké jsou podmínky distribuce pohonných hmot nebo jakým způsobem má být čerpací stanice povolena. Výjimku ze zákona mají pouze čerpací stanice, na kterých se prodávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil, vozidel základní složky integrovaného záchranného systému nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb. Novela zákona se vztahuje i na čerpací stanice, které byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je možný pouze z čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy (např. stavební zákon, zákona o požární ochraně, zákon o ochraně ovzduší, vyhláška o technických požadavcích na stavby, aj.) a českou technickou normou a je užívána na základě rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.

Zákon v tomto případě nerozlišuje, zdali se jedná o nádrž na pohonné hmoty ocelovou, plastovou či betonovou!!!

Provozovatel čerpací stanice je povinen každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot jím prodaných v předchozím kalendářním roce.

Vlastníkovi či provozovateli čerpací stanice hrozí podle zákona za nedodržení jednotlivých podmínek až několikamilionové pokuty a dle závažnosti se pak jedná o přestupek či správní delikt.

Všem novým i stávajícím vlastníkům a provozovatelům čerpací stanice společnost TRASO s.r.o. doporučuje si celý zákon přečíst, aby tak předešli případným možným problémům. Zákon č. 311/2006 Sb., (Zákon o pohonných hmotách), v platném znění je volně ke stažení v sekci Projekční a inženýrská činnost